Aburriment:    Procés pel qual algú s'esdevé més ruc del que ja era.

.